Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIïl

Standvastige H U N T E R. (Echte anecdote uit de itfde eeuw.)

jfHluNTER, een eenvoudig Ambagtsman, oud ip jaaren , verklaarde zich tegen eenige Hellingen van den Roomfchen Godsdienst, die ten dien tijde in Engeland nog heerfchende was, in het bijzijn van eenen Priefter, met wien hij redetwistte. De gramfchap van dezen Priefter ontwaarende, voorzag hij de gevolgeu zijner vrijmoedigheid, en verftak zich. Bonn er, Bisfchop van Londen , deed des Jongelings Vader gevangen nemen, en dreigde liem met den wreedften dood , indien hij zijnen Zoon niet ten voorfchijn bragt. Deze edelmoedige man weigerde hef, maar de Zoon , onderricht van het gevaar , waarin zijn Vader zich bevond , leverde zich in handen van den Bisfchop. Deze verbeeldde zich , voor de natuur en het recht bij uitnemendheid te waaken , door den jongen Hun< ter. vijftig Piftoolen aantebieden, indien hij van ge-

voe-

Sluiten