Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander voor ziin' Vriend te houden. Overaï meent hij verborgen inzichten te ontdekken, en, eigenlijk gezegd, houdt hij geen Mensch van alle bedriegerij vrij. Den ijver voor zijn Perfbon befchouwt hij , dat meestal om heimlijke oogmerken gefchiedt, en hij gelooft, dat men hem door denzelven misleiden, een zeker eigenbelang onder denzelven verbergen, of zelfs hem hierdoor geheel bederven wil.

Hier van daan komt bet dan ook, dat agterdogtige Lieden b;j alle hunne handelingen, zelfs bij dezodanigen, welken de geheele waereld zien kan , zelfs bij hunne onfchuldisrfte bezigheden , eene angstvallige, dikwijls zeer befpottelijke, bedektheid in acht nemen, en zich, zoveel mooglijk, in het gemeenfchaplijk leeven op zichzelven houden. Zij fpreken van hunne omflandigheden, offchoon de ganfche waereld ze weet, roet de grootfte terughouding, en verbieden hunnen Kinderen en Huisgenooten, ten allerftrengile, om iets te vertellen van 't geen in huis voorvalt. Een Mffnsch , die niet zwijgen kan, is voor hun een ondraagliik wezen, offchoon zij gaarn veel nieuws van anderen hooren, en heimliike berichteR van dezen en genen met eene vrouweli'te nieuwsgierigheid trachten optefpooren. Een erigineek trek ia een agterdogtig Charakter ! wiil zu'ke lieden daardoor iets, dat op hunne Perfoon, hunne bezigheden, manier van denkeu, of hunne omfbndigheden betrek» king kon hebben, meenen te vernemen. In do verkiezing hunner gezetfchappen zijn diergelijke Lieden ten uiterfle voorzichtig. Een windbuil behoeft nooit reekening te maaken op hunnen omgang. Hebben zij X 2 eeR

Sluiten