Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

""-( 32» ) —

5- De vermijding van bijzondere fpijzen te prij?en. Gij zoudt één jaar lang aan mijne tafel eten zonder eens te hooren: 6 dat is lekker! of dergelij' ke. H,erin feiit men gemeenlijk, men wekt de begeerte van het Kind, en als de aangeprezen fpijs maar even naar zijnen fmaak is , zo behoort zij welhaast onder zijn' geliefdfte kost. Hierdoor maakt men de Kinderen lekker.

Laaten wij nu, de algemeene hulpmiddelen ingezien hebbende , de bijzondere regels mijner inrichting nog eens doorlopen , om U zoo kort , als mooglijk is , de wijze van derzelver uitvoering optegeven.

Omtrend het eerfte Artikel , van dechts viermaal op eenen dag eten te krijgen, is in het geheel geene zwaarigheid. Zij krijgen het geduurig uit hunne Moeders hand, en gaan wij uit, dan zijn hunne portien, eer wij heen gaan , gefneden , opdat de meid ze hun maar te geven hebbe. Deze is het ernftig verboden, hun daar te boven, of buiten tijds iets te geven.

Aangaande het tweede, over het77z^ en Kofij-drinken, is insgelijks geene zwaarigheid, en kan 'er zelfs geene Plaats hebben, ais de Ouders zelve dien drank niet gebruiken. Bij mij is dit nogthands (ik moet het met fchaamte bekennen) het geval niet, maar des niet te min krijgen mijne Kinderen denzelven nooit. De kleenften, die alles gaarne hebben willen, wat hun in het oog valt, ben ik gewoon, zeer gemaklijk daar van aftehouden , door 'er maar wat Mabarber w te doen. Dit herhaale ik zoo dikwijls , als zij 'er

we-

Sluiten