Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 334 )-

iemand, bij wien eene aanhoudende droefgeestigheid zich gevestigd heeft, gezond zou kunnen wezen: het leeven mag eenige jaaren worden voordgefleept; maar hij, die ooit weuscht, eenen bekwaa. men ouderdom te bereiken, moet welgehumeurd en vrolijk zijn.

Dan, dit is niet geheel, noch altijd in onze macht ,• doch die gefteldheid van onzen geest, of ons gemoed, hangt zowel, als ons uiterlijk gedrag, voor het grootfte gedeelte , van ons zeiven af. Wij kunnen ons , in onze verkeering met anderen , of bij vrolijk , of bij treurig gezelfchap voegen : — wij kunnen aan de bezigheden , geoorloofde verftrooijingen , geneugten en verraaaken deZes leevens deel nemen, of dit alles ontwijken, en ons verledigen tot eene geduurige herinnering en bepeinzing onzer rampen en tegenfpoeden , en op deze wijze onzen eigen geest en dien van anderen vermoeijen en afmatten. •

Deze gedragingen zijn dikwijls geheel in — en zelden geheel buiten — ons vermogen , en hebben eenen onbereekenbaaren invloed op het gemoed van den mensch, dewijl zij daaraan , en aan deszelfs werkzaamheden eene zeer onderfcheiden plooi en richting geven.

De verfcheidenheid der voorwerpen , welken ons omringen , zich aan onze zinnen vertoonen , heeft, waarfchijnlijk, onder anderen , dit ten oogmerk,, te weten , om voortekomen , dat onze aandacht niet al te lang op een en hétzelfde voorwerp zoude gevestigd blijven. De Natuur toont

over-

Sluiten