Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 340 )—

ook eens ter verbetering der zogenoemde ftetjei voor jonge Heertjes en jonge Juffertjes beneden de 16 jaaren zoudt arbeiden. Gij zult aan mijn ftijl en (peiling wel kunnen befpeuren , dat ik niet gewoon ben , dagelijks tefchrijven: maar 't is alleen de Inleiding van het Vijfde Deel, welke mijn fchrijf. lust heeft aangezet, dewijl ik daarin zag, dat Gijeens met ernst aan de verbetering der fchoolen zoudt denken, en ik U dus bijzonderlijk iet aan de hand wilde geven , dat verbeterd moet worden. Waarlijk, Mijne Heeren , indien uw geacht Maandfchrift hierin iet wezenlijks konde opgeven, dat indedaad ter uitvoer konde gebragt worden , hoe dankbaar zouden uwe poogingen niet toegejuicht worden van duizende rechtgeaarde Ouders , die maar in de noodzaakelijkheid zijn , om hunne dierbaarfte panden overtegeven aan de onderwijzingen van Meefters ofMatresfen, enkel omdat zij, door hunne affaires of beroepsbezigheden , of door eene drokke huishouding buiten ftaat gefteld zijn, om deze gewigtige taak op zich te nemen, of omdat zij, ge- ■ lijk Gij te recht aanmerkt, van geene genoegzaame middelen voorzien zijn , om een Gouverneur of Gouvernante bij hunne Kinderen te nemen; immers dat valt in het algemeen nog al vrij bostbaar . fchoon ik voor mij denken zou, dat het nog beter was, zich in een of ander opzicht in de huislijke uitgaven wat te bezuinigen, ten einde daardoor in ftaat te z.jn , om aan zijne Kinderen eene behoor'ijke opvoeding te geven.

I;;

Sluiten