Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3Öo }-

eenige oude Taalkenners. Deze Grammatica werd naderhand, op bevel der Staaten, door den Grooten Vossius verbeterd, en met aantekeningen vermeerderd , welke zijne onvergelijkelijke kundigheden in dat vak aanduidden: dan, ten opzicht der voornaamfte regels moest hij, z6o na mooglijk , bij Lithoconus blijven; omdat men op de fchoolen aan dezen gewend was. Anders had men niet alleen den arbeid van gevorderde Leerlingen onnut , maar zelfs de Meefters tot Leerlingen gemaakt. En waarlijk , het invoeren eener gansch nieuwe Grammatica op de publieke fchoolen is bijna onmooglijk. Echter kon. den, en moesten, onzes bedunkens, dieregels, welke in de Rudimenta's overgenomen zijn , in een gansch ander daglicht voorgefteld, en veel bekort worden.

Bij voorbeeld, de regel, Relativum £f Antecedent grV. is voor de eerstbeginnenden onbegrijpliik , en daarom is 'er geen regel, waartegen door hun meer gezondigd wordt: dan, hij konde geheel weggelaten worden, iudien men, in het opgeven van het Nederduitsch thema ter overzetting, bet Antecedens bij het Relativum herhaalde; indien men, bij voorbeeld, liet febrij ven : De menfchen, welke menfchen zijn gcfehapen : en dan, bij heicorrigeeren der overzetting, den Leerling beduidde, dat het tweede woord menfchen, als overtollig, zowel in het Latij.nrt\s in hetAW«y/«//sc£,doorgefchraptkonGe worden. Eveneens is de regel: Subftantivum regit fubUantivum rei diverfe in Genitivo, zoo onverftaanbaar voor de Jeugd, als overtollig, indien men hem uitiegt, dat des Heeren of van Petrus, in het

La-

Sluiten