Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 374 )- •

welk 'er in lag opgefloten! Zijn de ballom , welken de beminlijke Sexe nog voor haar hoofdfierfel verkiest, niet een eeuwig zegeteeken voor derzelver verdienften? — Heeft niet het licht der Duitfcke 11luminé's zijne draaien met den helderften glans onmidlijk tot onze groote Nederlandfche geeften verfpreid? — Worden niet bijkans alle gefchriften onzer nabuurige Fredericiaanen , die, ten fpijt van hunnen overieeden Meefter, de kunst van kort en bondig fchrijven tot eene verbaazende verfijning gebragt hebben , op het oogenblfk hunner geboorte , in de Nederlandfche geleerde dagbladen ter vertaaling aangekondigd , en, tot Tijl Uilenfpiegel incluis , in onze kleene atmospheer gedrongen? Ik zwijge van het ongelooflijk aantal van geeftige Franfche Romans , en Engelfche boeken, (zoals onder anderen de gezond, fte ftaatkunde van den beruchten Lord Uurke) die bij Dames en Heeren op toilet en canapé niet alleen gretig ontvangen , maar zelfs (bijzonderlijk ten aanzien der bonts mots) aan het geheugen worden aanbevolen ? Ja , welke ongunftige geleigeest heeft ons -tot dus ver van het onwaardeerbaare Magnetismus beroofd, welk Duitschland begelukzaligd , en den naam van Gasner vereeuwigd heeft? Geluk, ö Medeburgers, dat deze heilzon thands onder U opgedaagd is , en Gij dus een middel te meer hebt , om tot de geheimzinnigfte toverkrachten en de verhevenfte alchimisten] doortedringen ! — Welke duidlijke en uitmuntende gefchriften ftaan wij nu eerstdaags te wachten bij die, welken wij eerst zederd

een

Sluiten