Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 376- )-

pen wonderfchoon hebben vermeerderd? . Wordt

niet , onder derzelver handteering, Mlnerva's ernftig gelaat aanminniger ? Hoe lagchende praalt Themis, onder haare bekooring? Hoe zagt wordt niet Mars, onder haar banier? Hoe jeugdig maakt zij niet den grijzen Mercurius? Hoe verheft zij den denkenden Apolï Wordt niet, door haar alleen, de tot nogtoe onbekende Climene eene fchoonheid van den eerften rang , en verkrijgt niet elke fchrandere geest , die haar tracteert , eene geraede aanfpraak

op den naam eens fcherpzienden Wijsgeers?

Hoe ongelukkig, 6 Voorouders , dat Gij haar niet gekend hebt!!! — Hoe gelukkig wij , dat wij voor joujou en magneet geboren zijn !!!

* * *>

Wij bedanken den geè'erden Zender voor deze medegedeelde fchets , welke ons niet weinig verhoovaardigt op den leeftijd , welken ons geboortelor ons thands heeft doen genieten. Alleen hadden wij gewenscht , dat politie en theologie geen onderwerp zijner befpiegeling hadden uitgemaakt , terwijl ons Maandwerk zich liefst in eenen behoorlijken afftand tusfehen beiden plaatst.

de Schrijvers.

VIII.

Sluiten