Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■-( m 3-

onder haare bcfcherming en het huishoudenlijke daarvan na zich genomen, en aan den overledenen Inftituteur tot opvolger gegeven den Abt Sicard van Botirdeaux , zijnen leerling.

De Keizer, Joseph de II, was de eerfte Monarch, die van den Abt de L'RpéE eenen leerling verzogt , en van denzelven, tot het oprichten van zulk een Inftituut te Weenen, den Abt Storm bekwam.

Te Mentz is de Abt Muller, mede een discipel van den eerften uitvinder en medeleerling van onzen Eerwaardigen Heer Guijot, door den Keurvorst tot Inftituteur aangefteld.

De Heer Guijot zag welhaast zijne poogingett in 't onderwijs wel gelukken; dan, even rasch vond hij groote zwaarigheden, voornaamlijk ontftaande uit de bekrompene omftandigheden van de Ouders zijner Schoolieren, bijzonder die van buiten kwamen.

Hoe zouden minvermogenden , ja, hoe zouden Ouders van den middelftand, die alleen een goed beftaan hebben van hun burgerlijk beroep of handteeHng, de middelen vinden , om-hunne ongelukkige Kinderen, op eene vreemde plaats, onder een goed opzicht, in de kost te beftellen , van al het noodige te voorzien, en een bijband werk te bezorgen voorden Overigen tijd, dien zij niet op het Inftituut zijn? -m een ieder kan hierover de reekening opmaaken.

Zijn Wel Eerw. opende wel zelf zijne beurs, en werd daarin door zijne vrienden ondeTfteund; dan, de kosten waren te groot, om door weinigen gedragen te worden; men opende eene infchrijving tot een gering fournisfement , met een vrij goed gevolg in Gg a het

Sluiten