Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 445 )-

lijk befchreef ZijnWel Eerw. de cbaracters van zijne leerlingen, en befloot, met te betuigen, dat Heeren Directeuren totnogtoe gelukkig gedaagd waaren in hetuitkiezen van Leermeefters , allen zeer verdienftelijke menfchen, die zich beijveren , deze leerlingen in hun ambacht te onderrichten en daartoe te bekwaamen.

Na de gedaane aanfpraak , vertoonden zij hunne Schriften, die ten uiterflen voldeeden, en hierna begon Zijn Wel Eerw. hun door teekenen te dicteeren, hetwelk ieder hunner, min of meer naauwkeurig en goed, op zijn' lei fchreef.

Vervolgeus liet hij hen allen reekenen, zelfs zommigen in den regel van drieën in 't gebrokens, en daartoe de fommen door de aanfchouwers opgeven.

Schoon de Franfche Taal Zijn Wel Eerw. eigener en natuurlijker is, deeden zij hunne ineefte proeven in 't Nederduitsch ; zij toonden vervolgens hunne bekwaamheid in elkander te dicteeren; ja, als zij uit het Hollandsen dicteerden , wist een ander het zeer fchierlijk in het Fransch op te fchrijven. Zij deeden hunne bedrevenheid zien in de aardrijks- en gefchied - kunde ; zij wisten alle buigingen van de naam- en werkwoorden ; door gebaarden konden zij de eigenfehappen der woorden voor alle aanfchouwers verftaanbaar uitdrukken ; zij gaven , eindelijk , blijken van hunne godsdienftige begrippen: dan , de tijd gedoogde niet, hen hierover in 't breede te examineeren.

Het zoude te lang worden, en te onbegrijpelijk fchijnen, alles optegeven: maar wij laten dit lieGg 4 ver

Sluiten