Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-(452 y

niets op deze waereld losterukken , dan van mij. Naar den hemel, het gezelfchap der zaligen, waren haare voornaamfte verlangens uitgeftrekt. En , zo iets haare zucht naar de volmaakte heerlijkheid beteugelde , dan was het de natuurlijke fchrik voor den dood: maar dezen overwon zij , omdat zij ver* zelterd was, dat haar Verlosfer en Heiland denzelven had vernietigd , en ' er toch geen andere weg was, om de zegepalm te verkrijgen.

Welk een genoeglijk aandenken laat dit agter: Mijne Echtgenoote is zalig! Zo dikwerf als ik mijn gemis van deze zijde befchouw , dan wenscht mijne

De zwakheden van haar ligchaam, waarmede zij, reeds eenige jaaren, heeft moeten worftelen, en die haar eindelijk, door een zuur en flijnuickte , hebben in het graf gerukt , hebben haar rijp gemaakt voor den oogsc eener zalige onlterfliikhekl. Hierom was Zij bijna geheel wars van alle zinnelijke genoegens en Haarde voornaamcllk op de hemelfche. Zij was reeds lang voorbereid tot dien gewigti,en ftip, dien zij nu gedaan heeft. Haar geweten bcfchuldigde haar niet, en voor haare ftruikclingen had zij verzoening in den eeuwig gezegenden Veilosfer gevonden.

Zij heeft geene langduurige legerftcde gehad. Zij heeft dezelve Ilechts 5 dagen behoeven te houden , en de twee laatflen derzelven waren wel de zachtlte , dewijl zij allengskens, als flaapende, ontbonden werd van het fterflijke , en haare ziel zachtkens opftxeg tot haaren Schepper, om die rust te genieten, waarvoor lij hier vatbaar is geworden.

Treft mij dan aan den eenen kant mijn onherftelbaar verlies, ik wensen aan den anderen kant Go de te zwijgen, en het tijdftip, van haar te zullen wederzien, gcloovig aftevvachten. Ach! dat de Godsdienst van Jëzu» mij daartoe bekwaam maake ! Bid tot deze en andere eindens veel voor uwen bitter beiroef* den vriend.

Sluiten