Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds te fterven. Ik heb vier uuren voor haar overlijden mijn affcheid van haar genomen. j\Ta dien tijd, heb ik'haar niet leevend weder gezien. Dit kon , dit mogt , dit moest ik , om meer dan ééne reden, niet doen. Zij is zacht en zalig geftorven. Geduurende den tijd , dat zij boven aarde Hond , heb ik mij eeuigemaalen des daags voor haare rustplaats begeven, en toen in eenzaamheid een vrijen loop aan mijne traanen vergund. Ik heb haar beweend en blijf haar beweenen , tot ik haar in de eeuwigheid zal wederzien: dan wensch , dan hoop ik met haar te juichen !

Ik heb haar geftorven deel , met alle ftilte , volgens ons beider goedvinden . rouwftaatelijk, aan onzer aller moeder, de aarde, toebetrouwa. Haar onfterflijk deel is bij de zaligen, bij de Engelen, bij God. Zoude ik niet als zeker mogen veronderftellen, dat zij aan mij denkt, om mijnen eenzaamen toeftand treurt , zo als gefcheiden zielen om haare geliefdfte vrienden , denken en treuren mogen en kunnen ? en dat zij vuurig verlangt , dat ik rasch ontbonden , en van haar weder omarmd worde? ó Eeuwigheid 1 .... Gij , gij alleen zult eenmaal alle duifternisfe ophelderen, en het thands onbegrijpelij. ke en ondoordringbaare verklaaren.

Hoe ik mij in mijn deerniswaardig lot , in mijne ftille, droevige eenzaamheid, fchikke, is uit het totdusverre aangevoerde gemaklijk aftemeten. Ik tracht mij aan het beftuur der albefchikkende, heilige, wijze, Voorzienigheid aantebevelen , overtegeven. Maar dit te trachten , of met de daad te doen, is een

he-

Sluiten