Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 465 )-

AI fchreiè'nde komt hij ten voorfchijn: klaagenda geeft hij terftond zijne behoeften te kennen: welk eene oplettende zorg wordt 'er vereischt , ter handhaving van zijn zoo teder ligchaam : hoe onbekwaam is hij , om voor zichzelven te zorgen, en hoeveel heeft hij niet noodig!

Met welk eene tedere zorge waakt het Moederlijke hart voor hem: welk een aantal flaapelooze nachten offert zij voor zijnen welftand op! Hoe verfchaft haare melk , zoo wijslijk door den Schepper der Natuur voor zijn teder ligchaam gefchikt, hem het noodige voedzel! Hoe krimpt het moederlijke hart van angst , op den minften fchiin van ongemak, dien zij meent in het Jonge Wichtje te befpeuren! Hoe hangt zijne gezondheid , in den volgenden tijd van zijn leeven, af van de behoorlijke vorming, en behandeling van zijn , zoo teder, ligchaam!

Allengskens beginnen zijne vermogens te ontwikkelen: het ouderlijke hart verheugt zich, op het hooren van de ftameleude woorden van Vader en Moeder, daar het fpraakvermogen , als bij trappen, ten voorfchijn komt. Nu begint eene meer en meer gevestigde tred het Kind ftoutmoedig te maaken: het durft het nu waagen , om alleen , al huplend voord te wandelen: en zie daar het begin der werking zijner tedere ligchaamsvermogens: te gelijk beginnen de vermogens der ziel zich ook, bij trappen , te ontwikkelen , en nu is het , dat bet ouderlijk toevoorzicht meer vereischt wordt. Nu wordt het tijdftip geboren, dat zij, die den veelbe-

dui-

Sluiten