Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 477 )-

„ werd van tijd tot tijd ongefteld , en geraakte ein„ delijk zoo jammerlijk uitgeteerd, dat zij waarlijk „ op den laatften dag der zesde maand over., leed". (§;

Eindelijk mag ik nog bij dit alles de volgende bijzonderheid voegen, welke onlangs in zekere voornaame Nederlandfche Stad is voorgevallen. Zekere Dame, aan hevige Maagpijnen laboreerende, werd door haare Dienstbode zeer ernftig aangemaand , om toch eens bij zeker voornaam Tandmeefter te gaan , die haar, zo zij verzekerde , bij het trekken van een zeer kwaade kies, op hetzelfde oogenblik van vreeslijke maagpijnen genezen had, waarover zij te vooren met eenige beroemde Doctoren te vergeesch had geraadpleegd. De Dame , door alle deze overtuigende redenen bewogen , laat dien Tandmeefter bij zich komen , ondervraagt hem over zijne gegenezingen , buiten de gewoone tandcuuren. Hij verzekert haar van zijn ongemeen fucces in ailerleie ziekten, door een zeer eeuvouwdig poeder. Hij voelt haar de pols , bekijkt de urine , verneemt naar de gaafheid d:r tanden , zendt, eerst den volgenden dag , het poeder, en naauwlijks had de Dame een kleenen lepel daarvan gebruikt , of — zij werd volkomen genezen, zonder tot heden toe (zijnde nu ruim één jaar geleden} eenige de minfte pijn gevoeld te hebben.

X.

C§) Ih hetzelfde werk, aJn. ad An. II. obf. CXXXVII. p. 401. Ii 4

Sluiten