Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 48° )-

voor uit , dat hij eene bovennatuurlijke kennis bezat, bijzonderlijk de kunst, om Geeften te bezwee* ren , en afgeftorvenen te laten verfchijnen. De menigte van ligtgeloovigen , die tot hem kwamen , was geenszins gering. Hij opende dus zijn Geeftentheater, en bediende zich , fchoon met het gelukkigst gevolg, van de armzaligfre kunstgreepen. Niemand, bij voorbeeld, werd tot hem toegelaten, dan die bij hem ten vollen bekend was. Geen der aanfchouwers mogt geweer of eenig metaal bij zich dragen. Allen , die zijne vertoouingen mogten bijwoorden , moerten zich vooraf aan eenige voorbereidende bijzonderheden onderwerpen. Zommigen moeften uuren lang op den grond liggen, en met de heiiigfte en vuuriglte aandacht bidden: anderen moeflen nog twee of drie dagen vasten : anderen wederom vooraf eenen fterken drank gebruiken , welken de wonderdoener zelf bereid had enz. — Voor het overige verzuimde hij nimmer, de plegtigheid zelve te beginnen met zeker vóórfpel, dat in eenige Vrijmetzelaars - gebruiken , in het voorlezen van de Mis, bet houden des Avondmaals, en de fchriklijkfte bedreigingen beftond tegen hen, die zich zouden verftouten, om nader bij te komen , dan de gemaakte grensfeheidingen in de fchouwplaats veroorlofden: en deze plaats voor de aanfehouwers was zeer kieen , zoodat 'er Hechts weinigen te gelijk bij de zonderlinge vertocningen tegenwoordig konden wezen. — En dan, wanneer dit alles voorafgegaan , wanneer dus de verbeeldingkracht der aanfehouwers genoegzaam rijp. was,

om

Sluiten