Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 523 y

fchoon van een Meisje reeds ingenomen, en hevig verlangende, haar hart even lief, als haare lippen, te vinden, in ftaat zijn , grondig te beoordeelen, of zich in hetzelve ook ongeregelde driften, verkeerde neigingen of dergelijken fchuil houden; of hec nog geheel zuiver flaat, dan wel zich reeds zwakheden , ja misdaaden, te wijten heeft. Waarlijk zijn onkundig en bevooroordeeld oog heeft eenen geruimen tijd en geduurige oplettendheid noodig, om zich eenigzins te kunnen verzekeren , dat het bevallig voorwerp zijner verbeelding ook eens , wanneer deszelfs bekoorlijkheden niet meer nieuw, misfchien door ziekten verwoest zijn , door duurzaamer hoedanigheden zich in zijn hart zal weten te vestigen voor de eeuwigheid. — Veel veiliger kan men zekerlijk het verftand van een Meisje beoordeelen , dan de braafheid van haar hart, en nog yeel zekerer kan men agter de waare toedragc haarer uitwendige omftandigheden van familie en geldmiddelen geraaken; doch, welk eene volledige kennis daarvan ook mogelijk zij , dezelve zal insgelijks even min in de eerfte ontmoeting van een , nog vreemd , Meisje te bereiken zijn. Van den eenen kant zal zekere Schroomvalligheid de onfchuldige Maagd meestal belemmeren, juist te denken, of zich juist uittedrukken, en , van de andere zijde , laat zich uit den opfchik , vooral wanneer dezelve den heerfchenden fmaak volgt, geenszins opmaaken , hoe aanzienlijk, hoe vermogend, of van welk een braaf geflacht het geliefde Meisje is.

Nn s

Daar

Sluiten