Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c s*s y=

wendige op zichzelve geen waarborg voor alle overige betrekkingen is , en dat men, reeds gevonden hebbende , waar naar men verlangde, zich in geen nader onderzoek daarover behoeft intelaten.

Zich wederkeerig met het geliefd Meifje door onderlinge verzekering of plechtigen trouw verbonden hebbende, moet het gevoel, van, na meineedige ontrouw, met eene andere alle genoegens door een befchuldigeird geweten verbitterd te zullen Zien, den man van alle vreemde denkbeelden terughouden.

Een huwelijk, eindlijk, op zulke goede gronden aangegaan , is zoo rijk in genoegens, en zaligheden; de eerst toegeltrikte band wordt zoo fterk aangehaald en door nieuwe banden van lieve telgen aanééngehecht ; de dagelijkfche omgang en vereeniging in alle belargen doen zulk eene gevestigde vriendfehap ontllaan , dat 'er geen gevaar is, om reden of godsdienst tegen de aanvallen van bekoorlijker bevalligheden te hulpe te roepen.

Wij meenen, door deze gedachten over de liefde, aan uwe vraagen , Mijn Heer , te hebben beandwoord. Of'alles nogihands voor U voldoende zal gefchied zijn, hebben wij reeds vooraf in twijfel getrokken. Wij hoopen, dat Gij, door eene beredeneerde keufe tusfeben de twee, in uw oog , even beminlijke Meisjes, eens in ftaat zijn zult, onze gedachten door uw gelukkig huuwlijk te bevestigen.

de Schrijvers. Kn 3 IV,

Sluiten