Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 532 )_

fcederftreeven , .1, in deze Vergaderieg, welke de» nam.ddags ten 4 uuren een aanvang nao, en tot den volgenden dag in den morgendond ten gelijken uure duurde , en in welke redeneerkunde en welfprekendheid zich om ftrijd beijverden , om dezeu handel te verdeedi^en of te wederfrreeven.

De Heer Stanleij, Agent van ue Planters, beweerde, onder anderen, da de llavernij met llrijdig met het Christendom ware, en dat de Planters zich in dezen handel naar de Godlijke en menschlijke wetten gedroegen. Hij vertoonde, dat alle de op. ftanden, onder de Negers, alleenlijk ontdaan waren Bit het denkbeeld , dat men hen had ingeboezemd, dat zij een even gelijk recht, als hunne meeders, hadden; dat men ten dien einde de raadplegingen, welke er in dit Huis , over den Slaavenhandel, gehouden waren, in het Fransch overgezet en in de Eilanden van Dominiko en Martinique verspreid had ; dat daaraan de opftand in het eerstgemelde Eiland moest gewijt worden , en men voor eene dergelijke gebeurtenis in het Eiland Jamaika te vreezen had. Hij haalde vervolgends, om te bewijzen, dat de llavernij met het Christendom niet ftrijdig ware, den Brief van P au los aan de Korinthers en de Openbaaring van Joannes aan, en befloot met zich ten fterkfte tegen de affchaffing van dien Handel te Verklaaren.

De Heer Smith, die na hem fprak, zeide, dat hij zich niet zoude inlaten met eene wederlegging der aangehaalde plaatzen uit de Heilige Schriften, maar ten dien opzigte alleenlijk opmerken, dat de

ge-

Sluiten