Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 537 )-

Jaatfte oogenblik van zijn leeven daarvoor zaude ijveren.

De Heer Courtnaij, insgelijks met zeer veel aandrang voor de affchaffing van den flaavenhandel geftemd hebbende s belloot zijn advies met deze woorden: Laat een ieder toch ernftig bedenken, dat van de ftem, welke hij, dezen avond, zal geven -, het geluk van eenige millioenen Menfchen afhangt, en dat de woefte Natiën -daaruit zullen zien , dat bij een verlicht Volk niers meer betracht wordt, dan de milddaadigheid en menfchenliefde; laat hij overwegen , dat hij door zijne ftem een voorbeeld zal geven aan geheel Europa, en daardoor het geluk van het Menschdom zal bevorderen , ten minften over de helft van den aardbodem,"

De Heer Pitt gaf een wijdloopig advies, waarin hij al, hetgeen voor en tegen den flaavenhandel was innbrengen ; met zeêr veel naauwkeurigheid oncvouwde, en ftemde, ten laatften, voor de affchaffing van dien handel, indien men anders de zwaarigheden, welke 'er noodwendig uit moesten ontftaan, wist uit den weg te ruimen, en verklaarde, dat hij nimmer met meer genoegen voor zijn eigen gemoed voor eene zaak geftemd had, dan in dit geval, en dat, hoe ook de uitflag dezer raadpleging wezen mogt, het hem echter altijd tot troost zoude ftrekken, dat hij zijn Vaderland had getracht te bevrijden van het verwijt, dat het koophandel dreef in Menfchenbloed.

Schoon de Heer FoS zeide, dat het reeds te laat in den nacht was , om het Huis lang optehouden V.D.VI.S. O o fprak'

Sluiten