Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 545 5-

*en duurzaamer, beftaanbaar Inftituut bewerkt worden.

De aanleggers hiervan , om een omftandig bericht daarvan door welgezinde Donateurs aangezogt, ten einde tot in ftand houding zooveel temeer te kunnen toebrengen , hebben geoordeeld , best daaraan te zullen beandwoorden , met eenige exemplaaren van dit bericht te laten drukken. Zij Zijn te gelukkig geflaagd, om niet hunne zoo welmeenende Donaten» s en infchrijvers bij jaarliikfche contributie, met de vruchten, of goede gevolgen hunner weldaadigheid geluk te wenfehen, en teffens met een en ander meer bekend te maaken; vleiende zich, nog hierdoor andere edelmoeduen , der zaake tot hiertoe onbewust, ten zelfden einde optewekken , aangezien de ondervinding meer en meer doet zien , dat der doofgeborenen getal , nirt alleen , maar der armoedigen , onder die ongelukkigen, veel grooter is, dan men, buiten ondervinding, zich zoude voordellen.

't Is om deze reden, dat wij hier een breedvoeriger verflag laten volgen,

i) Van hetgene geleerd wordt,

En 2) van de fchikkingen ter verdere bevordering.

I.) Stomme Menfchen, als reeds gezegd is , van beiderleie Kunne ; Menfchen , die door het gemis van hun gehoor, en gevolglijk der fpraak, op zijn best genomen, nuttelooze wezens , zich zeiven en den Burgerdaat tot last waren , worden onderricht en geleerd, door de gewijzigde taal der teekenen, O o 5 Se"

Sluiten