Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

TWEEDE BEDRYF.

Het Tooneel verbeeld de groote Zaal, gereed gemaakt voor de Feesten

Golo verfchynt vrolyk en overwinnend; een brief van Sifroi geeft hem de magt om volledig zyn. wraak .j te oeftenen. Sifroi bedroogën door de lasterlyke verklaaring van zyn Intendant meld hem:

,, Myn vriend) wasch myne fchande af in het bloed dier „ ontrouwe dat Sifroi by zyn komst om haar niet be„ hoeft te bloozen. De ongelukkige Sifroi."

De fnoodaard wil nog éénmaal de deugd vsn de Hertogin beproeven , hy zal de geweldige last die Sifroi hem toevertrouwt, niet ten uitvoer brengen, dnn ingeval zyne zugteu nog mogten werden veragt. Hy j hoort gerugt, hy gaat weg om een gunltige geleegen- ' heid te wachten. !

Sophia verfchynt, gevolgd van een menigte vrienden, dienaars en konftenaars.

Dit oogenblik dient tot voorbereidfelen van een Feest li datzy aan haar Echtgenoot wil geeven. Haar Zoon is aan haar zyde.

Een Decorateur nadert; hy ontrolt een plan dat hy 'haar aantoont; het moet een triomf verbeelden. Hy geeft een teken aan vier mannen die trofeeën aanbren-< gen, welke zy in 't midden van de zaal nederzetten,

EERSTE TOONEEL.

TWEEDE TOONEEL.

Men hoort Muzyk-Inftramentcn,

Sluiten