Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•H -5)-

ke menfchen is vatbaar, zeer gevoelig, voor alter» Jeie indrukken ; doch dezelven zijn 'er flechts vluchtig , kortftondig, en zeer veranderlijk in.

Deze menfchen moeten zachtmoedig en eenvoudig behandeld worden. De aanfpraak bij hun zij kort, en bevattelijk ; nimmer twiste men met hun , en men wachte zich van ftrenge betoogen. Spreken zij tegen, men verdrage eenigen tijd hunne tegenfpraak ; welhaast kan men hun van gevoelen doen veranderen. Men onderhoude hun niet over onderwerpen , welken een ingefpannen nadenken vorderen. Men zij niet lang met hun over dezelfde ftoffe bezig, maar verandere dikwijls van onderwerp, zoo zullen zij welhaast uit genegenheid naar het voortedragene luifteren. Zoo rasch men hun hart gewonnen heeft , zorge men weder, dat geene andere menfchen bij hun komen , wijl ée'n ongefchikt gefprek alles zou kunnen bederven.

'Er zijn voords menfchen , wier zenuwen grof, en te gelijk fterk gefpannen zijn; dezen worden niet ligt aangedaan, en zijn voor langzaame bewegingen flechts vatbaar; maar hun gevoel is des te heviger en duurzaamer. Zoodanig zijn de zwartgallige tempé' ramenten. De zwartgallige wordt niet fchierlijk toornig, maar zijne woede is deste Merker; zeer langzaam gaat hij tot eenig befluit over, maar blijft bij het eens genomen ook hardnekkig. Deze charakters moeten het hardst behandeld worden , en ondec dezen vindt men de meeften, die, na de aankondiging des doods , in eene zoort vsn woedende razernij vallen, en daarin dikwijls tot aan hun einde

blij-

Sluiten