Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ss )-

ajles aanwenden , om de eer te hebben, dat zij de zege over zulk een verwilderd onmensch behaald hebben, doch dezen verraaden zichzelven fehierlijk: naardien de taal der kunst altijd van de taal des harte 2eer onderfcheiden is.

Daar de bekeering eens veroordeelden daarin beftaat, dat men hem het onrecht, welk hij gepleegd heeft, begrijplijk maakt; dat hij dat onrecht erkent, betreurt, en zijne ftraf voor hetzelve geduldig, en als eene geringe voldoening verdraagt, zoo moer men vooral de reden;n naarfpooren, welke hem tot Zijne euveldaaden gebragt hebben. De bronnen van moord en wreedheid zijn meestal tc vinden , in gierigheid, wraakzucht, wellust en dronkenfchap,— Voor zulke menfchen behoeft men niet veel te bewijzen, wanneer men flechts hm hart weet te treffen. Daar-' toe moet men altijd flechts gebruik maaken van hunne eigenliefde, om hun door hun eigen gevoel op. lenend op het gevoel van anderen te maaken.

„ Gij wilt niet, dat men U dit of dat leed doe; ook dit wil een ander, ook die wil de Staat niet.-! Waarom wilt Gij dat niet ? — De redenen daarvoor , zijn dezelfde redenen, die U van uwe misdaaden teruggehouden moeiten hebben." Op zulk eene wijze trachte men, inzonderheid door treffende voorbeelden , het gevoel van eigen onrecht optewekken. Gebruikte de Propheet Nathan juist ditzelfde middel niet bij den , anders geenszins verwilderden, maar wel zwakken David, wanneer hij hem, door een aandoenlijk verdicht verhaal, over zichzelven het vonnis ftrijken liet , en na het voorffel-

len

Sluiten