Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcbaadelijk zij ? dan voel ik, dat ik dit bevestigender wijze zou moeten beandwoorden; want, fchaade doet de kennis van het Fransch leeren bier niet aan, misfchien veel voordeel, als een Meisje de welgefqhreven huishoudkundige Franfche gefchriften wilde lezen. Maar , daar ik geloof, dat Duitschland daarin vruchibaarer is , dan Frankrijk , en men dus op dit ftuk het Hoogduitsch nog meer zou kunnen aanraden, en daai het mijne zaak nooit was, mij met de menage , en vooral , voorzoover die van het Vrouwlijk departement is, te bemoeien, wil ik dit liever overflaan, dan, door onkunde, een verkeerd oordeel vellen.

Omtrend het tweede ftuk, de opvoeding, zal ik wederom niet trachten te bewijzen, dat het Fransch leeren deze kunst, als het ware, inftort•-, noch ook, dat tot dezelve het Fransch leeren volftrekt onmisbaar zij. Dit zou belagchelijk zijn, en ik verwacht ook niet, dat iemand zoo dwaas wezen zal. Maar, daar Gij zelve erkent, dat wij in onze taal zoo goede voorfchriften, ten dezen aanzien niet hebben , als de Franfchen in de hunne ; zal men hieruit toch mogen befluiten, dat het zeer nuttig (en.welligt iets meer , dan enkel nuttig) wordt, voor eene jonge Juffer , eene taal aanteleeren , welke rijker is in voordbrengzelen , die zo groot een invloed hebben op het algemeene welzijn. Wel is waar, Nederlanders kunnen in dit vak ook wel werken; maar waarom gefchiedt het niet ? Wel is waar, wij mogen, met den tijd, ons een' ruimer overvloed van deze boeken belooven; maar, waar moeten we ons inC 5 tui-

Sluiten