Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 47 )-

welk Gefchenk voer Nederlandsch Jufferfchap heet, maar 't geen insgelijks ver af is van compleet te zijn , en ook wel het een en ander misfen mogtDit is indedaad de geheele Bibliotheek voor Dames, die ik uit origineel Nederdnitfche gefchriften weet bijéén te zamelen , ten einde haar hart cp de voldoenendfte wijs te verlichten, te verbeteren, te vormen en te verfijnen (*-).

Dan, tot dit oogmerk, en om deze reden zou ik het Fransch leeren in het bijzonder niet 'aanprijzen, daar "er, ten dezen opzigte, evenveel, of misfchien meer grond voor de aanbeveling van de Etigelfche en Hoogduitfche taaien Wezen zoude.

Maar , de kennis der Franfche taal is nuttig\ dewijl dezelve bijdragen karf tót het genoegen van den Echtgenoot; zelfs grenst deze nuttigheid al nabij aan de noodzaakelijkheid. Ik verwacht, dat dit U misfchien bevreemden zal. Moeilijk is het echter niet, zoals mij voorkomt, om te bewijzen. Ik verzoek U flechts, onder de aandacht te willen houden, dat wij van een fatfoenlijk jong Meisje , (zo als b. v. uwe kleindochter) fprcken ; (volgens aanm. i.) nu redeneer ik uit de toevalligheid van haar toekomfüg lot en beftemming. Immers , het is niet te voorzien, wie ooit door haar gelukkig zal worden. Het is dus mogelijk, en, van wege haare geboorte, zelfs min of meer waarfchijnlijk, dat hij, die naar

haa-

(*) De Dichtbloempjes voor Meisjes, en veele dito's Iaat ik onaangcfodtd , wijl zij, of gekkelijk gefchrevcn, of nadeelis zijn.

Sluiten