Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' K SO

kan komen , waardoor men met alle buitenlanders correspondeeren en fpreken kan. 't Geen de Lattjnfche taal voor de Geleerden is, is zij voor het overige menschdom. Even nuttig, als gene voor Geletterden is, is deze voor elk een, die eenigzins in de waereld leeft.

Ik voel, dat ik hier raak aan eene plaats in uwen brief, bl. 280 onderaan , welke ik niet geheel zonder eenige aanmerking kan laten. Ik zal dit echter zeer kort behandelen. Hoewel eene Vrouw niet enkei , niet voornaamlijk voor haar toilet, de asfemblées. enz. leeven moet, echter zal zij, wanneer zij eenigen rang bekleedt , of in eenig fatfoen is , 'er zich niet van geheel ontdoen kunnen. De zedigfte Vrouw zelve kan haar toilet kwalijk ontbeeren ; en zij , die 'er in het geheel geen werk van maakt, zal waarlijk weinig waare vrouwlijkheid, dat is, met andere woorden, weinig waardij bezitten. Asfent-> bléen zijn, naar de tegenwoordige inrichting derMaatfchappij, volftrekt noodig tot in ftandhouding der goede orde en der gezelligheid. De Jpceltafel hoewel ik dezelve haat, is nogthands dikwijls van veel nut; wanneer men zich de regels voorfchrijfr, welken onder anderen de fchrandere Zo lli koter (*) opgeeft, zal derzelver maatig gebruik eer voordeelig zijn, dan fchaadelijk. Wat den Schouwburg en het Concert betreft , niemand zal derzelver maatig gebruik laaken kunnen. Maar voor die dingen

(*) Zie feine varnung ver einigen lerfcbenden FebUrn unfirs Ztxa/ters IV. Predigt, uier das ftithn, feit. 57.?1.

Sluiten