Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 113 )~

helaas! veel té dikwijls , zonder zulks te weten, moorderesfen of verderffters haarer Kinderen worden. Zoo gew'igtig de kennis dier pligten is, even zeer vinden wij ons zeiven verfchuldigd, die aan de onkundigen vrijmoedig te ontdekken.

Men lette maar eens, hoe onze Vrouwen, in dezen tijd, meestal worden opgevoed. — De Dogter van den rijken Koopman * * is een fchoon, beminnelijk Meisje. Als eene geurige, fchitterende bloem wordt zij van honderd bonte vlindertjes omvladderd. Schoone jonge Heertjes zeggen haar duizenderleie aangenaamheden. Natuurlijk wordt alles door haar wederkeerig in 't werkgefteld, om hun te behaagen, en dus wordt haar onfchuldig hart langzaamerhand eene prooi der ijdelheid. Haare dagelijkfche bezigheden beftaan , in het lezen van Romans , en het regelen van haaren opfchik , om des avonds op de redoute. of in den fchouwburg te behaagen, en geduurig nieuwe veroveringen te maaken. Het keurslijf moet doch ter deeg toegehaald worden, al zouden 'er de longen in barften. In het danzen moeten alle mooglijke krachten ten kóste gelegt worden, om doch geene bevallig opleidende hand aftewijzen , al zou ook het hart , bij de onnatuurlijke drukking van het vischbeenen harnas, en de hevige beweging van eenen fnellen dans, zich door eene bloedfpuwing lucht maaken, De Moeder , met haare Dogter vooringenomen, en zelve medegefleept door de ijdelheid der waereld, bewondert haare geeftige vlugge lieveling , en leert

baar f misfchien, hoe zij zich door een ver-

ftan-

Sluiten