Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C t»7 >=

Gelijk de rust der ziele en blijmoedigheid det harte alleen de dogters van deugd en godsdienst zijn , zoo moet Gij , 6 Moeders, U getrouw aan uwe pligten en aan de Voorzienigheid houden, om alle zwaarmoedigheid, welke het bloed verdikt, uw Kind de eerfte zaaden ftort van hypochondrie, waardoor men thands zoovecle dwaasheden oncfchuldisen wil, verre van U te verwijderen.

Het is waar: dat 'er, bij uwe aanftaande ontbinding, meer gevaar voor uw leeven is, dan wanneer Gij 'niet zwanger waart. Maar, weet Gij dan vooraf , dat Gij 'er niet gelukkig af zult'komen? Zoudt Gij', juist door uwen onnutten angst, U zelve niet ongelukkig kunnen maaken? Volgends de bereekening van een geleerd man, ftaat het getal van Vrouwen, die in de kraam fterven, tot het getal der overige dooden, als een tegen vijfhonderd. Hoe veel meer reden hebt Gij dus niet, om U met eene bemoedigende waarfchijnlljkheid optebeuren! Zegt mij eens, wie zou niet gereed zijn, om, met het vrolijkst uitzich:, een lot in eene loterij te koopen, wann vierhonderd negen en negentig prijzen waren , tegen één niet!

De tweede regel is : Eene goede Bloeder verwijde in dien tijd alles , wat haar gemoed in eene te hevige beweging, haar bloed in eene te fterke gisting brengen kan. Te fterke fchokken voor uw zenuwgeftel; onverwachte aanvallen op uwe inbeelding door ongewoone voorwerpen, en dergelijken, kunnen U en uwer vrucht hoogsc gevaarlijk zijn. Ontelbaare voorbeelden bewijzen het; ontijdige bevallingen , zwakheid

Sluiten