Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 133 )—

nit'erften zonderling en tévens belagchlljk is de rol i welke hij daarbij fpeelt. Het huwelijk is' gewis" een' zaak, waarbij de köenffe man indedaad befluitloos kan worden , wanneer men bedenk: , hoe uitermate gewigtig juist zulk een.ftap zij , waardoor men zich , voor zijn geheele leeven , in de naauwfte verbindnis met een' Vrouw begeeft, welke 'er bij mogelijkheid beftaan kan. De Befluitloze , eehter , drijft, wanneer het op eene keuze aankomt, de zaak nog oneindig verder j en geeft daardoor zijnen bloedverwandten en vrienden eene ruime ftof,om zich ten zijnen koste dapper te verlustigen* Hij is doorgaands uitermate verliefd : maar zijne liefdei welke anderszins bij ver de meelte menfchen een zo ligtzinnige hartstogt is , heeft bij elke fchreda met duizenderleie zvvaarigheden te worftelen, Zijn Meisje is fchoon 5 — maar , denkt hij, fchoonheid verwelkt, als de roofen , en alle ligchaamlijke bekoorlijkheden zijn. verleidende aanlokfelen der mede. minnaars en dienstvaardige vrienden van den huize. Men roemt haar aanzienlijk vermogen-; — maar y nu valt hem in ,• of dit Fonds wel zo liquide zij, en of niet veelen haarer inkomften op de trouw van Vorften rusten , welke dikwerf zoo veranderlijk is j als de wind. Mogelijk zal ook dit vermogen , indien het al gegrond zij , zijne aanftaande Echtge'. tioote tot trotsheid omtfend haaren Man Vervoeren hem in procesfen wikkelen , hem eehe menigte van vrienden verfchafFen , die gaarn geholpen zi-n , omdat zij zich in sllerleié nooden en zwaarighederi bevinden , en den wrevel, haat en nijd van antJeVl.D.H.S, K m

Sluiten