Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 136 )-

dat de Befluitloze zijne eigen krachten en bekwaam* heden wantrouwt, waartoe ook, bij anderen, dé onnozelheid en verwarring van denkbeelden zeer veel bijdraagt.

Uit dit alles blijkt zeer duidelijk, dat de Befluitloze doorgaands, zelfs met het beste, hart, een ftoo» rer is des huislijken vredes , en van de genoegens des gezelligen leevens. Niemand zal gaarn met hera verkeeren. Wij verlangen . dat onze Bekenden met ons eenftemmig zijn, zonder dat wij hen vooraf behoeven aanteftooten, en tot onze gevoelens te dringen. Nog minder kunnen wij gedoogen , dat zij ons elk oogenblik met hunne eeuwige bedenklijkheden en zwaarigheden hinderen. Daarenboven verliezen onze geneugten zeer veel van heur innig en wezenlijk genot,. wanneer wij vooraf daarover wijdlopig redenkavelen, en de grillen van wantrouwenden wederleggen moeten. Wij lopen alsdan ligtl.jk gevaar, om uit onzen goeden luim te geraaken, en onze aangenaamfte gezellige vreugd te verbitteren.

Alkrougefchikst vooral zijn de Befiuitlozen voor eene echte, warme en werkzaaine vriendfehap. Men kan zich nimmer op hen verlaten. Indien zij met ons gefamenlijk zeker ontwerp zullen uitvoeren , treden zij elk oogenblik terug. . Zij willen altijd nieuwe, en doorgaands zogenoemde zagter, middelen beproeven. Zij beeven bij elk gering beletzel. Zij laten ons, eer wij het vermoeden, alleen ftaan, en, 't geen ons dikwerf het meest grieft, doen ons daarenboven bittere verwijtingen, dat wij aan hunne

arm-

Sluiten