Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«K 549 )•*

men , terwijl het echter, de leerwijs voórnaamlijk' is , van welke zeer veel , zo niet alles , voor het volgende leeven afhangt. Bij aanzienlijke Lieden bepaalt zich veelal het onderwijs tot eene enkele uitwendige welleevendheid , bij welke alles , wat voor'het volgend leeven daadelijk nuttig en noodzaaklijk is , wordt over het hoofd gezien. Bij geringer ftanden blijft het veelal bij de allc-reerfte , onontbeerlijke, beginfelen van alle wetenfchap en kennis, en dezen nog worden doorgaands op zulk eene wijs geleerd, dat het nut der onderrichtinge zich al niet verder uitftrekke, dan tot den tijd zelf, waarin de Jeugd ter fchoole ging. De Ouders zeiven zijn of te zeer gehecht aan hunne al te zeer bepaalde bezigheden en weelderige leefwijze, moeten al te zeer voor hun eigen onderhoud zorgen , of zijn al te onkundig, en al te armoedig van geest, dan dat zij buuue Zoonen tot bekwaame en goede burgers , hunne Dogters tot kundige Huishoudfters en rechtfchapen Moeders zouden vormen: het voorbeeld der Ouders zeiven , daar zij in zeer veele opzichten gebrèkig zijn in de uitvoering der gewigtigfte pligten , is of krachteloos , of maakt eenen invloed , geheel flrijdig met der Kinderen toekomfüge beftemming. Wij zouden deze korte fchets nog wijdlopiger kunnen maaken , om het ongenoegzame, welke zij behelst , of het wezenlijk kwaad , welk daaruit noodwendig moet voordvloeien , zooveel te flerker te doen fchitteren: doch wij hebben, in du vorige ftukkenvau ons Tijdfchrift, ons reeds zoo dikwerf , en met nadruk , verklaard , dat het overVI.D.II.S. L tel.

Sluiten