Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~( 152 )-

beter ftukken hebben opgeleverd , waaruit de Jeugd met meer orde en vrucht zou kunnen onderwezen worden ! Heeft niet eerst onlangs, in Nederland, de Maatfchappij: tot Nut van '/ Algemeen : volgends een geregeld plan gewerkt, om dit zoo jammerlijk gebrek, ten aanzien van den geringen Burgerftand , te verbeteren ? En welk echter is het; gebruik, dat men, totnogtoe, van haare aanwijzingen en gefchrifcen gemaakt heeft? Het bezef der plaatsgrijpende gebreken is zoo algemeen en zoo wezenlijk , dat een ieder naar verbetering verlangt, en echter, waar ter plaatfe is men gereed , de behulpzaame hand te leenen , om het oogmerk dier maatfchappije te bevorderen ? — Daar nu de eerfte onderwijzing der jeugd, in alle ftanden , de grondflag is, waarop al bet heil van den Burgerftaat alleen moet gebouwd worden, wat is 'er van zodanige verwaarlozing anders te wachten , als onkunde , welke de zedenloosheid , en daardoor een wezenlijk verderf, ten gevolge heeft? — — Ja zelfs die Schooien, uit weihen naderhand de zodanigen voordkomen , die de gewigtigfte ambten in den ftaat zullen bekleeden , Wij meenen de Latijnfcke en Hooge Schooien ; zijn dezelven indedaad zodanig ingericht , dat zij aan heur gewigtig doel beïndwoorden ? Heeft niet de daadelijke ondervinding, van derzelver behoeften en gebreken, een afzonderlijk huislijk onderwijs ingevoerd , waardoor het aantal van derzelver leden zoo aanmerklijk is verminderd , dat zij niet dan uitermate vervallen, en bijkans tot niet zijn verlopen? En blijft men echter niet halttarrig voordgaan met dezelf-

Sluiten