Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 159 >

bij. zijne aankomst, met eenen plechtigen eed, op hes graf zijns Vaders, of van een ander zijner naaste bloedverwandten, allen eigenbelang , en alle vriendfchap en familie-betrekking afzweeren , om zich , geheel onbaatzuchtig, den dienst des Vaderlands toetewijden. Hij mogt niets ter verrijking of bevordering zijner vrienden doen , en zelf Echtgenoot, of Vader zijnde , moest hij zijne Vrouw en Kinders overlaten aan de zorg van den Staat , die ze onder deszelfs bijzonder toevoorzicht nam. Niet , dan in zeer enkele gevallen , welken door de wetten allernaauwkeurigst bepaald waren , mogten zij zich bloedverwandten tot medeleden verkiezen.

Het krijgsvolk , en alle andere bedienden des Könings waren, bijeeden, verplicht, alle bevelen van hunnen Vorst op het getrouwst en naauwkeurigst uittevoeren ; maar niet , wanneer hij hun iets tegen de eerwaardige Vaders gebood, terwijl zij , geduürendehet.om de drie j:;ar te houden, Koningsgericht, niet ouder zijn bevel , maar onder dat van den Raad ftcnden.

De Koning zelf moest zich , bij zijne komst aan den throon , verbinden , zich alle drie jaaren , voor het gericht der tien Wijzen te zullen ftellen , en zelfs dan, wanneer zij hem, als onbekwaam, de regeering voor het toekomende mogten ontzeggen, zich aan hunne uitfpraak te zullen onderwerpen.

De gefchiedenis kent maar één voorbeeld van een Koning, die zich hier tegen verzettede ; dan , in één oogenblik, waren de waapenen van alle onderdaaperi tegen den man gekeerd, wiens ftem over keven

en

Sluiten