Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-Kl64>- 1

Gij reeds geoefende Soldaaten zijt , zal het U ge» makiijk vallen , ons uwe aanmerkingen over den Soldaatenftand en krijgskunst, en wel over hetgeen Gij daarin te verbeteren , of te veranderen zoudt vin. den , fchriftlijk medetedeelen."

Tardin leverde daarop eenige alledaagfche aanmerkingen in over Oorlog en Vrede. Hussin bragt een ontwerp tot verbetering ter baan, welke, naar het oordeel der Wijzen, zeer voordeelig voor den Staat zijn zou , indien dezelve maar niet zoo onuitvoerbaar was. Abdal's voorflag tot vermindering van krijgsknechten, en aanvulling van dat getal met nationaale Schutters, werd gunftiger door Aethoparfs eerwaardige Wijzen aangenomen.

'sMiddags fpijsden de Prinfen in gezelfchap der tien Wijzen, en nog eenige gasten, die hun als kweekelingen der Ouden werden aanbevolen. De maatige maaltijd werd door Socratifche gefprekken gefaust. Oplettend luisterden Hussin en Abdal naar de gefprekken der Wijzen , terwijl Tardin fchotel en beker ledigde , alsof hij zich tegen de volgende vaftendagen fchaadeloos flellen wilde. Een der eerwaarde Vaders opperde eenige gevoelens , die , fchoon niet openbaar valsch , nogthands ttrijdig wa' ren met de begrippen, welken den Prinfen door hunne Leermeefters niet opgedrongen waren , maar welke» waarheid men hun zeiven had leeren ontdekken. Bei: den, Hussin en Abdal, verdeedigden hunne gevoelens op duchtige gronden ; doch de eerfte met meer driftige wederlegging, delaatftemet befcheiden tegenbedenkingen in dea toon van een leergierig leerling. '

Na

Sluiten