Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«r( m V"

de naar luimen behandeld te worden , of onver* diende'vernederingen te moeten verdragen. Thand? 2ie ik het als eene proef aan , welke ik zekerl.]k niet wel Jieb uitgehouden , omdat mijne gevoeligheid mijn verftand vooruitliep". „Zeer goed! zei Al nabreng U deze gevoeligheid te binnen , wanneer Gij eens beftemd zuit zijn , over anderen te gebieden; opdat gij nooit uit luimen , of gemaklijkheid, een eerlijk man te vergeefsch laat komen, of in uw voorportaal zijn tijd verwachten laat." — TarD i N kwam binnen met zijn gewoon gelaat; zijne grover zenuwen hadden hem flechts het onaangenaam van het heen en wederlopen doen gevoelen.

Allin kondigde hun een pieuwe proef aan; zij zouden des anderen daags , met het opgaan der ?on , nog eens een langer wedloop houden. „ Bij den 'voorigen wedloop, zeide hij, kwam het meest op de keus des wegs aan , en dezelve was dus eer een wedftrijd vo,or bet verftand : Poch thands zal hij den prijs winnen , die het fnelfte lopen het langst uit zal houden. Ieder zal wel weder zijn eigen weg kunnen gaan ; maar deze wegen zijn juist afgemeten, zoodat de een even lang is, als de ander. Het lot z,al hierin beflisfen. De Stad Ballachin is het perk van uwen loop. Men reekent haaren afftand van hier voor een goeden voetganger op twee dag reizen, en, om de lengte van den weg, zal het U vrijftaan, in de herbergen , welken Gjj intusfchen aan zuk treffen, zooveel fpijs en drank te nemen , als Gij tot verfterking en ver.ve.rM 5 fchinj»

Sluiten