Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 183 )-

ven met de helft der winst, welke hij 'er in zijnen handel mede gedaan mogt hebben. Doch, zo hij, in den tijd van drie jaaren, geen naricht van hem krijgen mogt, dan zou het kapitaal hem, als zijnen Vriend, gefehonken zijn. Eerst vier jaaren naderhand, kwam Adalbin, die op reis naricht van zijnen Zoon gekregen had , en hem lang te vergeefsch nagereisd was, met zijnen, eindelijk wedergevonden, Zoon naar Balfora terug, en daagde nu den onedelmoedigen Jassin, die zich op het fchriftelijk verdrag, en op de wet, volgends welke de verdragen letterlijk moesten nagekomen worden, beriep , voor het Gerecht, om de teruggave der aan hem vertrouwde penningen , welken hij weigerde.

Zonder gevoel voor het zedenlijke in dit geval fprak Tardin den trouwloozen Jassin recht. Hussin wilde den fchurk laten geesfelen. Abdal's fchranderheid loste den knoop, zonder de wet , waarmede hij verward gehouden was , te kwetzen, aldus op: „hetzou, volgends zijn oordeel, gefehonken worden , wanneer hij binnen drie jaa! niet wederom kwam, aan zijnen Vriend J as sin. Die Jassin kon hij niet zijn , daar hij zich niet als een vriend, maar als een fchurk tegen den anderen gedroeg. Daarom had hij het toevertrouwde geld met de helft van het daarmede gedaane gewin wedergegeven aan Adalbin, die nu zien kon, hoe hij het met zijnen vriend maakte. De derde rechtzaak wai dus.

Algine had haaren Broeder haar' Zoon, nog een kleenen Jongen zijnde, op reis medegegeven.

n 3 Zinds

Sluiten