Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 205 )—

en reinheid genieten , en ons aan dit, tot veele zoonen van menfchelijk geluk zoo werkzaam raiddel , indiervoege gewennen , dat wij het ook daar gebruiken zouden , alwaar het niet tot fchoonheid bevorderlijk zijn kon.

De regels, welken men, bij het genot vandeze genoegens der fchoonheid, moet opvolgen, vallen van zeiven onder het bereik des gezichts.

Offert uw genoegen nooit aan éénig goed op en ftreeft dus Hechts in zoo verre naar hetzelve, als het uw ttjdhjk vermogw gedoogt. Hfct is dwaasheid en zonde, voorfchoonekleeding, wooning en huisraad , datgene tebefteeden , wat noodiger uitgaven vereifchen.

Om ook hierin binnen de paaien der maatigheid te" bhjven, moeten wij in'i oog leeren houden, dat de wezenlijke fchoonheid der dingen niet in derzelver kostbaarheid of menigte, of zeldzaamheid , gelegen is, maar in netheid , orde, overëenftemming .en goeden fmaak. Zelfs de man met den bestkopen rok bevalt ons , als zijne kleeding rein, net, en met fmaak bereid en bearbeid is.

Pronk en pracht kunnen flechts den dwaazen genoegen verfchafTen.

Den man van fmaak zuilen wij evenwel fchoon vinden, al verfchijnt bij zonder pracht, maar flechts met goeden fmaak gekleed, en als hij daarbij door zedenlijke deugd gekenteekend zij.

Zijt ook niet trotsch , wanneer Gij meer uiterlijke fchoonheid van dezen aard genieten kunt, dan anderen : want rijk te zijn , en veele onkosten te maaken , is geene verdienfte.

Laat

Sluiten