Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJ;

Hoe VERWEKT en VERSTERKT MEN BEST MENSCHLIEVENDE WElViLLENDHEID bij KINDEREN van AANZIEN?

D e menfchelijke natuur heeft tot haare werkzaamheid en volmaaking twee hoofddriften, de eigenliefde en de welwillendkeid. De eerfte heeft eene onmiddellijke bedekking op het geluk van den perzoon zelf, die door haar werkzaam is ; de laatfte bevordert wel in de eerfte plaats het geluk d er maatfchsppij , maar wordt vervolgends ook eene even rijke bron van genoegen voor het hart , waarin zij zich gehoorzaamd ziet. Beiden zijn zij een weldaadig gefchenk der Godheid ; beiden zijn zij even werkzaam ter ontwikkeling onzer edelfte ver. mogens ; en zouden wij, zonder het rustloos, hijgend, verlangen naar eigen geluk, werklooze wezens zijn : zonder welwillendheid zouden wij geenszins die hoogere volmaaktheid onzer uatuure bereiken , welke ons der Godheid gelijkvormig maakt.

Het is waar, de Wijsgeeren hebben reeds lange ftaande gehouden , dat de verftandige eigenliefde de

al-

Sluiten