Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C )-

dige wijze opént zij ons bronnen van eigen genoegen ; overal is zij met zooveele edele neigingen onzer natuur vermaagfehapt, en de Schepper heeft ons zooveele drijfveeren , om haar te wekken , ingeplant , dat het nooit anders , dan als een gevolg eener verkeerde opvoeding befchouwd kan worden wanneer deze Godlijke neiging in zomrnige harten verzwakt of wel geheel vernietigd is.

Baarde gefchiedenis der menschheid ons intusfehen en mee eene terugdeinzende hand, maar al te veel dier wanfchepzels aanwijst, in wier verkleumd, ongevoebg hart geene warme welwillendheid meer woonde, en wier baatzuchtige ziel, enkel door eene laage, miskende eigenliefde gedreven, zich de fthending der geheiligdfte menfehelijke rechten geenszins bekreunde; daar zij ons inzonderheid zulke bastaardzoonen der natuur meestal onder de eerfte pcrfoonaadjen op het groot tooneel des menfchelijken leevens aantoont; zoo komt natuurlijk bij den wijsgeengen menfehenvriend de gewichtige vraag op, „ welken zijn de beste middelen, om in de harten' van jonge luiden, die door hunne geboorte tot voornaame posten fchijnen voorgefchikt, de menschlievende welwillendheid optewekkeu , en te verfterken?" (*).

O Deze vraag was werklijk eene prijsvraag bij dc Acaitni, icr m^fchafpen e» Ku„flm „ pAD-JAj £n de

aanmerkingen z.jn uit het bekroonde andwoord op dezelve over genomen.

Sluiten