Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 218 )-

ding en oordeel; uit gebrek aan goeden omgang en voorbeelden, of eindelijk uit gebrek aan alle godsdienftig gevoel. De algemeene oorzaaken dezer hindernisfen in haare geboorte naartefpooren, met betrekking tot zulke voorwerpen, als waarvan de opgeworpen vraag fpreekt , is nu mijne belangrijke taak.

If. Wat belemmert de werking der drijfveeren tot menschlievende welwillendheid, het gewoonlijkst, bij Kinderen , die voor een hoogen ftand beftemd zijn, of groote rijkdommen te verwachten hebben?

Men befehouwe, flechts met eenige oplettendheid, de gewoone opvoeding van voornaame en rijke Kinderen, en men zal rasch ontdekken, dat de hoofdzaaklijke hindernisfen der menschlievendheid bij hun de volgende zijn :

1. ) Men onderfcheid hun, van de wieg af, al te -fterk van arme en gemeene Kinderen in kleeding , fpijs , fpel, gemak , en geheele leefwijze. Al te vroeg leeren zij zich voor gewichtiger wezens aanzien, dan hunne medemenfchen, eer dat hun oor. deel fchrander genoeg is , om iets met grond van de menfehelijke waardij te kunnen bepanlen. Wat kan dit anders bij hun voordbrengen , als onverfchilligheid en minachting voor het gros hunner natuurgenooten, wien het aan hunne voorrechten ontbreekt.

2. ) Men boezemt hun, cpzetlijk, familietrots en gevoel van hunne hooge geboorte in; niet zelden , zeker , uit onfchuldige oogmerken , om eene edele eergierigheid in hunhartteontfteken, maar echter doet

men

Sluiten