Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C )-

dat zij door alle Toehoorers begrepen, en derzelver gewigt bij een' ieder erkend worde, zonder dat de meer kundige zich, bij derzelver voordrage, behoeve te verveelen ? Men fchrijft , men twist over de Predikwijze, zonder te bedenken, dat 'er geene vaste, vooralle plaatzen even dienstbaare, methode, kan plaats grijpen , omdat de aard der Toehoorers in elke Vergadering verfchilt, en de Leeraar zich naar den aard en de omftandigheden zijner Toehoorers fchikkert moet. De eene Leeraar verkiest eene methode, welke hij Bijbelsch Prediken noemt; dat is , zijne leerrede beftaat louter uit eene verzameling van fchriftuurplaatfen , welke , dikwerf zonder zamenhang , daar henen geworpen worden, om toch van den ouden rechtzinnigen trant niet aftewijken: terwijl zoodanige behandeling , zonder aanvoering van overtuigende gronden , die tot de befchouwde waarheden in een noodzaaklijk verband ftaan , en zonder de plaatfen zeiven , die veelal uit den aard der doode taaien onverftaanbaar zijn , behoorlijk en kortlijk optehelderen , tot niets anders dient , dan om het geheugen der Toehoorers te verwarren , zonder dat zij eenig voedfel vinden voor hunne zedenlijke behoeften. Een ander Leeraar wederom gebruikt een geheel redeneerend betoog, welk even goed voor eene afgezonderde geleerde maatfchappij zou kunnen dienen , terwijl noch de leer van Jesus genoemd, veel min ten grondflage gelegd , noch de menigerleie fchoone plaatfen uit den Bijbel , welke voor zoo veele Toehoorers de rijke voonaadfehuur van godsdienftige waarneden is , naar behooren worden aan-

Sluiten