Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 250 )-

populariteit vervallen, welke beneden het deftige van den Predikftoel is: hetzelve kan alleen verontfchuldigd worden door de onkunde, welke bij het gros des Volks heerscht, terwijl zulk eene te verregaande fchikking naar de begrippen en taal van het Gemeen , bij de Proteftanten , met het hoogfte recht, zou gewraakt worden.

In één woord , zal het Predikambt ooit nuttig zijn , zulks hangt af van de achting en het gezag, welk de Leeraar door hetzelve verkrijgt: want de ondervinding leert onwederfpreeklijk, dat verhetgrootfte gedeelte der menfchen door gezag geleid en beftuurd wordt. Maar, hoe zal zich de Leeraar eene billijke achting bezorgen , dan door het bezit der vereischten , welken hem tot eenen waardigen beoefenaar zijner verpligtingen vormen. En hoeveelen zijn 'er, die in dit opzigt te kort fchieten! Laat de aanftaande Leeraar op de Hooge School zijnen tijd vlijtig befteed, en zich in de ftudien naarftig hebben beoefend, zoodat hij met glans den post aanvaarde, die hem aan eene bijzondere Gemeente verbindt. Maar , hoe dikwerf ontbreekt den , anderszins kundigen, Jongeling de allereerfte vereischte , om zijn ambt met nuttigheid waartenemen , naamlijk menfchenkennis : eene kennis, welke geenszins uit boeken , maar door omgang met menfchen, cn door eene verftandige opmerking der onderfcheiden geaardheden en charakters, verkregen wordt; eene kennis , tot welke de Student dikwerf de minfte gelegenheid heeft , vooral op de Hooge Schooien , alwaar eene naarftige beoefening doorgaands geene an-

de-

Sluiten