Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K =57 )-

moeilijkfte post der ganfche maatfchappije is opge« dragen, voor zijne moeite en dienflen, die bezoldiging, die vergeldingen toetewijzen, op welken hij de billijkfte aanfpraak heeft ? Zou het te veel gezegd zijn, wanneer men beweerde, dat geen post minder geteld, minder beloond wordt, dan die van den openbaaren Leeraar? (*) En hij echter, zal hij ten eenigen tijde aan de vereischten van zijn ambt voldoen , moet jaaren agter elkander , doorgaands op eene plaats, van zijne Ouders en Bloedverwanten afgezonderd , eene zeer groote uitgavemaaken voor de allernoodigtte behoeften! Wooning, ligchaamlijk onderhoud, bijwooning van Collegien, boeken , en dan nog doorgaands, indien hij vlijtig ftudeert, opoffering van ligchaamlijke krachten; ja, hetgeen zoo menigmaalen het gevolg van een zittend leeven is , opoffering zijner gezondheid — zie daar eene menigte van opofferingen , ten behoeve van den Staat, welke eindelijk vergolden worden met eea inkomen, van welken naauwlijks één mensch van zulken aanzien , veel minder derhalven , wanneer hem het huwelijk met Kinderen zegent, een geheel huisgezin, zal kunnen beftaan! — En hoe toch moet de Leeraar te moede zijn, die de nijpende kwelling

der

C*) De Lezer za! ligtli.k begriipen, dat hier van den geestlijken (land in het geheel , en niet van eenige Geestlijken in het bijzonder gefproken wordt, want bet is bekend, dat de Aardsbisfchoppen, Generaal-Superintendenten, Bisfchoppen, enz. een vrij goed inkomen hebben. De Bisfchop van Durbam, onder anderen , in Engeland , kan zijn jaariijkfche inkomsten op 14,000 P. St. reekenen.

Sluiten