Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C jrfi >-

nog overreed heeft, om dit plaats grijpend gebrek tot nogtoe aantevüüen, hoezeer men niet kan ontkennen, dat deze- zucht reeds zeer merklijk vermindert < en waarfchijnlijk hoe langer zoo meer zal verminderen , naarmaate de zoo even gemelde begrippen veld winnen, en het, aan der. anderen kant, niet kan geloogchend worden , dat ook deze toedragt van zaaken zelf (wij meenen, de aanvulling van het gebrek aan Predikanten uit den minderen Burgerfland) met zeer groote zwaarighedcn verzeld is. Immers, is het van zoodanige voorwerpen, die, hcre goed op zich zeiven , echter doorgaands alleen op kosten van eenige beurs, of eenig fonds, hunne fludieé'n volbrengen, te verwachten, dat zij, met zoodanige, zeer bepaalde, inkomften, hun plan van ftudieën in dier voege zullen regelen en uitbreiden , als de waare aard van het leeraarambt vordert ? Brengen zij reeds op de Hooge School die kundigheden mede, welke in hun vooronderfteld, en, ook daarom, aldaar niet onderwezen worden ? Zijn zij , door hunnen bepaalden omgang , in (laat, om zich die menfchenkennis eigen te maaken, welke wij, ftraks, als ten uiterften noodzaaklijk befchouwden ? Brengen zij niet veeleer verfcheiden vooroordeelen met zich welke voor de waarde en de nuttigheid van hun ambt zeer hinderlijk zullen wezen ? Zijn zij, door hunne opvoeding , genoegzaam beveiligd tegen de me. nigvuldige gevaaren van het Akademie - leeven ? Eindelijk, zijn zij genoegzaam in ftaat, om het, zoo fchaadelijk werkend , vooroordeel der menigte te VI' D.III.S. S

Sluiten