Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( *&7 )-

Leermeefters, bij uitnemendheid gefchikt , om en Toehoorers,'en. Ouders, en vooral de Kinders zei* ven , te treffen. Niet ongevallig waren ook de dankbetuigingen der beide Meefters , die mede een eerprijs hadden ontvangen, gelijk ook van eenen Jongeling, uitnaam van alle Kinderen, die, zich thands tot een handwerk zullende begeven, den Leden van dit Fonds dank zegde voor de gelegenheid, welke Zij hem gegeven hadden, om door den tijd een kundig , nuttig en goed burger te worden. Hetgeen , eindelijk, dezer eenvoudige plegtigheid nog eenen waaren, onopgefmukten luider bijzettede , was het, door zijne eenvoudigheid , ongemeen fchoon mufiek, welk door eenige kundige liefhebbers , en vooral, wat den zang betrof, door eenige Jonge Lieden, te Bodegraven woonachtig, werd uitgevoerd. Uit het voornoemd bericht bleek, dat de beroemde Heer F. Nieuwenhu ijzen, Organist van de Domkerk te Utrecht, het Mufiek wederom, gelijk in den voorigen jaare, uit loutere zucht voor het Indicuut, had gecomponeerd , zonder daarvoor eenige betaaling te begeeren , en ik vernam dus met zeer veel genoegen , dat men dezen aangenaamen dienst eenigzins heeft vergolden, door Hem het Lidmaatfchap van verdien-, fïen, met een keurig uitgewerkt diploma, te vereeren. — Alles heeft mij zoo uitermaate voldaan, dat ik mij verheuge , den tijd van mijne veelvuldige bezigheden tot deszelfs bijwooning te hebben afgezonderd; inzonderheid, daar ik nog nader vernam, dat: het aantal van goedwilligen, die tot dit Fonds contribueeren, in het afgelopen jaar zeer is toegenomen , S 4 zoet'

Sluiten