Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe VERWEKT en VERSTERKT hen, het best, MENS CHL IE VENDE WELWILLENDHEID »,j KINDEREN van AANZIEN ?

C^rv#£ van D< VL ^

HL Hoe neemt men de aangewezen belemmering der menfchenliefde bij zulke Kinderen het gelukkigst weg, en hoeverfterkt men, in hunne hanen, het best de opgenoemde drijfveeren tot menslievendheid?'

Elke kracht werkt, zo rasch zij niet tegengehouden wordt. Dus is het met de natuurlijke, het met de zedenUjte krachten gelegen. De verwekking der menschlievende welwillendheid heeft der. halven , van de opvoeding niet, meer te vorderen dan dat zij der.elver belemmering wegneemt, daar wil, m het eerfte gedeelte dezer verhandeling, overtuigend gezien hebben , dat de natuur zelve zeer veele en fterke drijfveeren tot welwillendheid in ons gelegd heeft, welke van zelve tQt haar doel-

ein-

Sluiten