Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 3<=3 )—

des te zorgvuldiger behoort gij te zijn, door eeneri verftandigen leefregel, de bewerktuiging uwer kweekelingen te verfterken.

2. j Kleedt en onderhoudt uwe Kinderen allereenvoudigst , vooral, wanneer zij in gelegenheid komen, zich met armoedige Kinderen te vergelijken. Verandert hunnen dracht niet naar elke nieuwe mode , en zijt niet te angstvallig, om hen, in alles, overeenkomftig hunne geboorte, te kleeden. Pijnigt U telkens niet in nieuwe uitvindingen, om hen te vermaaken of bezig te houden; laat hen zeiven daartoe de middelen uitdenken, en het gezelfchap van geringer Kinderen leeren opzoeken en hoogachten. Zoo hinderlijk de vertedering van het Iigchaam aan de welwillendheid is, even nadeelig zijn haar ook de verdarteling der verbeelding en de gehechtheid aan pracht. Inzonderheid,ds dit gedeelte der'weelde allergevaarlijkst, dewijl zij een plichtfehijnt, dien de rang in de zamenleeving den aanzienlijken man oplegt , en zij zoo baatzuchtig niet voorkomt , als de eerstgenoemde. Maar hoe dikwijls ontaarde de welvoeglijkheid hieromtrend niet in eene loutere praalzucht; en hoe natuurlijk verdooft deze niet het edelst gevoel der welwillendfte menfchenliefde! De uitgaven, door de praalzucht gevorderd, putten van zeiven de bronnen uit, welke anders voor de welwillend, beid fchatten zouden epwellen, en maaken het menschlievendst hart bekrompen , wanneerhetgeene fterkte genoeg bezit, die drift te onderfchikken aan de menfchenliefde. Hoe menig ongelukkig huisgezin kon van de uitgaven , welken een prachtig gastmaal , en de

be-

Sluiten