Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C W )-

vallige geftake aftrekken, en hen onderfcheiden van dien uicwendigen glans , die hen omfchijnt ; wantdan zullen zij eerst over de wezenlijke waarde van den mensch leeren oordeelen, en, op die gronden, zullen de verdienden, in welken rang ook geplaatst , hunne hoogachting wegdragen. De verblindende fchiccering, waarmede de nietswaardige dikwijls praalt, zat hen nimmer verbijfteren , wanneer Zij geleerd hebben , eene wezenlijke waarde in der menfchen braafheid, kundigheid, naarftigheid en welwillendheid te ftellsn. — Boezemt hen , inzonderheid, menschlievende gevoelens in jegens de laager ftanden in de burgerlijke zamenleeving , en leert hen den nuttigen landman, den vlijtigen werkman , en vernufdgen kunstwerker, kortom, elké bezige clasfe van menfchen , beneden hunnen ftand op eene verftandige wijze, hoogachten, door hen aantewijzen , hoe onmisbaar derzelver dienften voor de algemeene welvaart zijn.

6.) Laat uwen Kinderen niet bemerken, dat hunne aanzienlijke geboorte hen van zelve boven andere menfchen verheft. Toont hen, veeleer, dikwijls aan, dat zij, juist daarom , te meer verplicht zijn, het geluk hunner medemenfchen te bevorderen, omdat zij daartoe uitgebreider middelen en invloed bezitten. Ontrekt uwe Kinderen geenszins aan den omgang met geringer , burger Kinderen , wanneer derzelver verwaarloosde of verkeerde opvoeding U hiertoe niet. dringt, en uwe Kinders, die toch uit, de natuur, van geenen afftand tusfchen hunne fpeelnootjes weten * zullen derzelver vrolijk gezelfchap, welhaast, zondef X % os-

Sluiten