Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 309 )—

beoefent dan dezen regel met voorzichtige maatigheid, opdat zij niet al te tedergevoelig worden; want de deugd vordert fterke en werkzaame zielen, en, met louter gevoelig kwijnend medelijden , is de ellende weinig geholpeu. Bewaart hen , inzonderheid , voor die valfche gevoeligheid , welke zich, bij d? hedendaagfche opvoeding , meer eu meer weet inter dringen , terwijl zij alle mannelijke deugd verwijdert , en het hart van zieklijke aandoenlijkheid doet kwijnen. Recht innig het lijden onzer broederen te gevoelen , oogenbliklijk het edel voornemen tot behulpzaamheid optevatten, en hetzelve, in weerwil van alle zwaarigheden, mannelijk ten uitvoer te brengen , is het echte kenmerk der waare welwillendheid. — Om nu, bij uwe Voedfterlingen, het gevoel fchierlijk tot een belluit , en. het befluit tot werkzaamheid te doen overgaan , is het beter , hen da werklijke tooneeleu van ellende te laten aanlchouwen , dan ze hen alleen te laten lezen of hooren. Het enkel lezen der tafereelen van menfehelijke ellende maakt een aandoenlijk hart te overdreven gevoelig, terwijl het op de hardvochtigen meestal geene werking genoeg doet. De eerfte fchetst zi?h, in de verbeelding, al dat leed nog verfchriklijker af; hij lijdt alleen bij dat denkbeeld, vermids hij, door daadelijke dienstbetooningen , zijn gevoelig menschlievend hart geen luchc kan gevqn ; dus zijne krachten in eene loutere aandoenlijkheid uitputtende, ontwent hij zich van alle werkzaame voornemens, en. derzelver weloverlegde uitvoering. De laatfte , integendeel , gevoelt den indruk dier befchreven tafereelen X 3 niet

Sluiten