Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C SM >

Draagt zorg, dat de ellende van anderen nooit een voorwerp hunner fpotternij of luimen worde ! Spreekt altijd zeiven, met gevoeligen ernst, van het leed uwer medemenfchen. Gewent hen , op alle behoeften hunner naaften oplettend fe zijn, voor elke zoort van gebrek gevoelig te wezen , en behoorlijke hulp aantedienen. Uitwendig gebrek , ziekte , en rampfpoeden maaken den mensch zekerlijk zeer ongelukkig , maar niet minder maaken hem zulks vooroordeelen , onkunde , dwaalingen en gebreken. Leert uwe Kinderen ook, al vroeg, met deze zoorten van ellende medelijden hebben, en dus hunne menschlievendheid ook, ter verlichting of verbetering hunner medemenfchen , werkzaam te houden , welke lesfeti bij hen te noodzaaklijker zijn, naar maate zij eens, in hunnen verhevener ftand, door hun voorbeeld, in dezen kring van werking, zeer veel goeds zullen kunnen flichten.

Het medelijden is , verder , niet geheel , zoa.'s het behoort , wanneer wij alleen ilechts deelnemen aan de buitsfigewoone rampen onzer nacuurgenooten, en omtrend hunne algemeener ellende onverfchillig Zijn. Dubbel, waarlijk, zijn de ongelukkigen te beklaagen, wanneer wij voor hua ilechts medelijden gevoelen, wier buitengewoone, te hoog geftegen, rampen ons medelijden eigenlijk nutloos maaken. Het is, insgelijks, eene zeer gebrekige en eenzijdige menfchenliefde, flechts eenige clasfen en rangen van menfchen, met overdreven zorgvuldigheid, te verzorgen, en de overigen te verwaarloozen, ons, angstvallig, bij de geringfte ongevallen van lieden uit ons X 4 huis-

Sluiten